Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen on kunnille kova pähkinä purtavaksi. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus kävi tämänpäiväisessä kokouksessaan pitkän keskustelun jälleen lausunnolla olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista.

Maakuntahallituksen muotoilema lausunto on vasta ehdotus, sillä sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö on kohdistettu osittain valtuustolle. Lopullinen lausunto annetaan maakuntavaltuuston ylimääräisessä kokouksessa maanantaina 13. lokakuuta.

Lakiesityksen mukaan Suomeen muodostetaan viisi sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymää, joilla on järjestämisvastuu julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Jokaisen kunnan on kuuluttava yhteen sosiaali- ja terveysalueeseen. Vastuu palveluiden tuottamisesta annetaan kunnille ja kuntayhtymille, joiden palvelutuotantoa voidaan täydentää yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavilla palveluilla. Saadakseen tuottamisvastuun kunnalla tai kuntayhtymällä täytyy olla toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluista.

 

Miten Vaasan keskussairaalan käy?

 

Maakuntahallitus suhtautuu lakiesitykseen tietyin varauksin, sillä se merkitsisi suuria muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen. Uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta siirtyy suurille kunnille ja kuntayhtymille pienempien kuntien joutuessa lähinnä maksumiehiksi. Myös päätösvalta etääntyy, koska kunnilta kerätyn rahoituksen kohdentamisesta päättää sosiaali- ja terveysalue. Maakuntahallitus kantaa huolta erityisesti demokratian turvaamisesta ja haluaa lakiin selkeät kirjaukset rahoituksen määräytymisestä.

Sosiaali- ja terveysalueet muodostetaan nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta, jolloin olettamuksena on, että Vaasan sairaanhoitopiirin 13 kuntaa valitsevat Turun yliopistollisen keskussairaalan sosiaali- ja terveysalueen. Mikäli Satakunnan sairaanhoitopiirin 20 kuntaa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 29 kuntaa päätyvät samaan alueeseen, pohjalaiset jäävät selkeästi vähemmistöön. Yhden kunnan ylivalta on lain mukaan tarkoitus estää äänileikkurilla, mitä maakuntahallitus pitää välttämättömänä.

Liitto vaatii, että uusi laki mahdollistaa kaksikielisen Vaasan keskussairaalan toiminnan täydellä päivystysvalmiudella ja sairaalan kilpailukyvyn kehittämisen myös tulevaisuudessa. Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenä järjestämisvaihtoehtona nähdään maakuntapohjainen malli, jonka etuna on erikoissairaanhoitoa koskevan päätäntävallan pysyminen vahvasti omissa käsissä.

Myönteistä on, että lakiuudistuksen tavoitteena on sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erityispalvelujen laaja integraatio. Maakuntahallitus kuitenkin epäilee integraation onnistumista, mikäli erikoissairaanhoito myös jatkossa asetetaan etusijalle resursoinnissa. Uudistuksen vahvana tavoitteena tulee siten olla perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon perustason toiminnan vahvistaminen ja tukeminen. Huomiota tulee kiinnittää myös kehitysvammahuollon palveluiden järjestämiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen todellisia vaikutuksia on maakuntahallituksen mukaan vaikea arvioida. Tulokset saadaan selville vasta usean vuoden päästä, kun käytännön työ on päässyt vauhtiin ja uudet toimintatavat on omaksuttu. Kireä aikataulu ei anna kunnille paljonkaan aikaa valmistautua muutoksiin, kun uusien sosiaali- ja terveysalueiden on määrä aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2016 alussa.

 

Lisätietoja:

 • aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 06 320 6541, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Toisen vaihemaakuntakaavan hyväksymistä koskevasta maakuntavaltuuston päätöksestä on jätetty ympäristöministeriöön useita valituksia. Asialla on joukko yksityishenkilöitä sekä Metsähallitus.

Valittajia yhdistää toive maakuntavaltuuston päätöksen kumoamisesta joko kokonaan tai osittain. Monessa valituksessa esitetään yhden tai usean tuulivoimala-alueen poistamista kaavasta, koska tuulivoimaloiden katsotaan heikentävän muun muassa luonnonarvoja ja uhkaavan linnustoa. Lisäksi moititaan kaavan valmistelua ja puutteellisia selvityksiä. Valittajien mukaan kaava on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen.

Vastaselityksenä liitto toteaa käsityksenään, että vaihemaakuntakaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavaratkaisu perustuu kaavan yleispiirteisyyteen nähden riittäviin selvityksiin ja riittävään vaikutusten arviointiin. Liitto ei näe syytä poistaa alueita kaavasta, sillä vaikutusten arviointi osoitti, että kaavan toteuttaminen ei merkittävästi vaaranna maisemaa, luonnonarvoja tai kulttuuriarvoja. Linnut ovat taitavia väistämään tielleen osuvia tuulivoimaloita.

Maakuntahallitus hyväksyi vastaselitykset tänään pitämässään kokouksessa. Valitusten käsittely on osa kaavan vahvistusmenettelyä ympäristöministeriössä.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Kuka sinun mielestäsi on ansainnut vuoden kulttuuripalkinnon? Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta jakaa tänä vuonna kaksi palkintoa, joihin on varattu yhteensä 4 000 euroa. Palkinnot jaetaan tunnustuksena maakunnan suomenkielisen kulttuurielämän edistämisestä ja tunnetuksi tekemisestä.

Ansioituneita kulttuuritoimijoita voi ehdottaa syyskuun loppuun mennessä liiton verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Kulttuuripalkinnon saajat julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksessa maanantaina 10. marraskuuta.

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark kiertelee lähiviikkoina ympäri maakuntaa. Nyt on meno päällä!

Pohjanmaalle saapuu viikon keskivaiheilla noin 20 hengen ryhmä kulttuurityöntekijöitä, museotyöntekijöitä, nuoriso-ohjaajia ja yhdistysten jäseniä seitsemästä Euroopan maasta. He ovat mukana kansainvälisessä A Place and Its Story -hankkeessa, jonka tarkoituksena on tutkia tapoja käsitellä ja kulttuuriperintöä, etenkin sen kipupisteitä. Vieraat retkeilevät eri puolilla maakuntaa ja osallistuvat Isossakyrössä monikieliseen aikamatkaan vuoteen 1714.

Hanke on saanut rahoitusta EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmasta (Grundtvig). Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto edustaa ainoana Suomea hankkeessa.

Vuosi 1714 on suosittu teema myös koululaisten aikamatkoilla. Eletään Napuen taistelua edeltävää aikaa, mutta ilma väreilee jo jännityksestä. Laihian, Isonkyrön, Vähänkyrön, Vöyrin ja Ylistaron koulujen aikamatkalaiset saavat valmistautua joukkojen saapumiseen leipomalla leipää, pilkkomalla puita ja opettelemalla napin ompelua. – Ompelutaito on tärkeä, mikäli sotilaspuku nuhraantuu rintamalla. Leipä taas on tarpeen hiljentämään sotamiesten kurnivia vatsoja.

Viikolla 41 Bark levittää suurelle yleisölle kansanmusiikin ilosanomaa Pietarsaaressa. Kansanmusiikkiin voi tutustua esimerkiksi työpajoissa, seminaareissa ja konserteissa, useimmiten maksutta. Barkin koordinaattori Annina Ylikoski osallistuu kulttuuriperintöä pohtivaan paneelikeskusteluun ja pitää kouluissa tanssityöpajoja.

 

Lisätietoja:

 • koordinaattori Annina Ylikoski,
  puh. 044 320 6575, sähköposti: annina.ylikoski@obotnia.fi

Kuntien kulttuuripalvelujen kehittämishanke KUULTO-toimintakokeilun ensimmäisen vaiheen tuloksia kesästä 2012 kevääseen 2013 on arvioitu. Kokeilussa kulttuuritoimintaa ja -palveluja vietiin kuntalaisten lähelle. Tavoitteena oli kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä kuntalaisten tasa-arvon lisääminen.

Mukana oli yhteensä 44 kuntaa ja 22 kokeilua. Pohjanmaalta hankkeeseen valittiin Korsnäs kulturmatta – rum för kulturen -kokeilu, jossa pyrittiin huomioimaan kunnan kaikki asukasryhmät mutta erityisesti eri maista tulleet uudet asukkaat. Toimenpiteitä varten Korsnäsin kirjasto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä 10 000 euron avustuksen.

Kaikki toimintakokeilut kehittivät ja toteuttivat useita toimenpiteitä kulttuuritoiminnan ja kulttuuripalvelujen saatavuuden lisäämiseksi kuntalaisille. Monessa tapauksessa hallintokuntien, kuntien ja yhdistysten välinen yhteistoiminta vahvistui, samoin kulttuuritoimen asema kunnan sisällä.

Kokeilu paljasti myös yhteistyön vaikeuksia, jopa haluttomuutta siihen. Kuntalaisten mahdollisuus päästä osallistumaan taide- ja kulttuuritoimintoihin riippuu paljon kuntapäättäjien suhtautumisesta kulttuuriin. Sektorirajojen ylittäminen kunnissa oli edelleen yllättävänkin vaikeaa.

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen mukaan hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa. Toimintakokeilut ovat tuottaneet tärkeää tietoa kuntien kulttuuripalveluiden kehittämiseen, nostaneet esiin hyviä käytänteitä, lisänneet hyvinvointia sekä ihmisten osallisuutta ja aktiivisuutta.

Kulttuuripalveluiden järjestämismallit ja lähtökohdat palveluiden tuottamiseen ovat kunnissa hyvin erilaiset. Koska arviointi osoitti, että kulttuuripalveluiden saatavuudessa on kunnissa edelleen eriarvoisuutta, tämä kehitys on Viitasen mielestä otettava vakavasti.

KUULTO-hanke pohjautuu professori Anita Kankaan ja ministeri Kalevi Kivistön keväällä 2011 laatimaan selvitykseen kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikasta. Toimintakokeilun tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopistossa professori Kankaan johdolla.

 

Lisätietoja:

 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju (opetus- ja kulttuuriministeriö),
  puh. 029 533 0144
 • professori Anita Kangas (Jyväskylän yliopisto),
  puh. 050 345 4045

Onko maamme kilpailukyky todella niin huono kuin väitetään? Polkeeko Suomen talous aina vain paikallaan?

Suomalaisten talousasiantuntijoiden arvioita voi tulla kuuntelemaan seminaariin, joka pidetään tiistaina 30. syyskuuta klo 14–16.35 Vaasan yliopistossa (auditorio Wolff). Ohjelmassa on neljä valaistunutta puheenvuoroa Suomen talouskehityksestä, tarvittavista rakennemuutoksista ja tarjolla olevista keinoista edistää työhyvinvointia ja työuria.

Tilaisuus perustuu Tekesin rahoittamaan innovaatiotutkimusprojektiin, jossa ovat mukana Vaasan yliopiston professori Hannu Piekkola ja Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm. Kummallakin on seminaarissa puheenvuoro.

Seminaariin ei tarvitse ilmoittautua, ja siihen on vapaa pääsy.

 

Lisätietoja:

Kiinnostaako tasa-arvo, mutta et oikein tiedä, mitä sen hyväksi voisi käytännössä tehdä? Tulepa Pohjanmaan liiton tasa-arvoryhmän koulutukseen imemään oppia! Koulutus järjestetään maanantaina 20. lokakuuta kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandiassa Vaasassa (Lemmenpolku 3).

Puheenvuoroista vastaavat erityisasiantuntija Sinikka Mikola Kuntaliitosta, Linda Gustafsson Uumajan kaupungilta sekä Euroopan kuntaliittojen kattojärjestö CEMR:n tasa-arvoasiantuntija Johanna Törnström. Tilaisuus on kaksikielinen (ei tulkkausta), ja osallistujilla on mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin.

Koulutus pidetään klo 13–16.30, mutta paikalle kannattaa saapua puoli tuntia ennen, mikäli haluat alkajaisiksi syödä salaattilounaan.

Osallistuminen on ilmaista, mutta ilmoittauduthan viimeistään maanantaina 13. lokakuuta. Koulutus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

 

Lisätietoja:

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.