Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saanut lausunnonantajilta pääosin myönteistä palautetta. Suunnitelmaa pidetään hyvin tehtynä ja havainnollisena. Lausunnoissa käsitellään paljon myös tulevaa työtä: mitkä asiat ja ketkä osalliset pitäisi ottaa huomioon ja mitkä selvitykset tulisi laatia.

Kaavoitusjohtaja Ann Holm iloitsee siitä, että suunnitelma on luettu tarkkaan. Se osoittaa, että maakuntakaavan sisältö ja maakunnan kehittäminen kiinnostavat. Palaute antaa kaavoittajille olennaista tietoa kaava-alueesta ja osallisten arvostuksen kohteista. Sen vuoksi kaikki näkemykset ovat tärkeitä, vaikka kaikkia toiveita ei pystytäkään täyttämään.

Lausunnonantajat ovat ehdottaneet esimerkiksi muita selvityksiä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa lueteltujen lisäksi. Enin osa ehdotuksista jää odottamaan myöhempiä aikoja, sillä Pohjanmaan liiton voimavarat ovat rajalliset. Joihinkin aihealueisiin, kuten merialuesuunnitteluun ja suoalueiden käyttöön, voidaan mahdollisesti tarttua silloin kun uutta maakuntakaavaa ryhdytään aikanaan päivittämään.

Liitto aikoo tulevaisuudessa tihentää päivitysväliä siten, että kaava tarkistetaan nelivuotiskausittain. Kaikkia osa-alueita ei käsitellä joka kerta, vaan kaava päivitetään siltä osin kuin maakuntastrategia edellyttää ja kaava on toteutunut tai vanhentunut. Tällaisen rullaavan kaavoituksen etuna on se, että yhteiskunnallisiin muutoksiin pystytään reagoimaan nykyistä nopeammin.

 

Tiukasti aikataulutettu työ

 

Kaavoituksen aikataulu on herättänyt kysymyksiä. Miten maakuntakaavan käy muutaman vuoden kuluttua häämöttävässä, mittavassa aluehallintouudistuksessa?

Ann Holm ei odota suuria mullistuksia, sillä maakunnat vastaavat jatkossakin alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta. Uuden maakuntakaavan laadinta on kuitenkin kaiken varalta aikataulutettu niin, että työ saadaan valmiiksi uudistuksen kynnyksellä. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville syksyllä 2017 ja kaavaehdotus syksyllä 2018. Mikäli ehdotuksesta saatu palaute ei anna aihetta suurempiin muutoksiin, voidaan kaava viedä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi saman vuoden lopussa tai vuoden 2019 alussa.

Kaikki maakuntakaavaa koskevat keskeiset päätökset tehdään maakuntahallituksessa tai maakuntavaltuustossa. Maakuntahallitus hyväksyi tänään vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Lisää kaavoitusasiaa tulee käsittelyyn jo vajaan kuukauden kuluttua, kun maakuntahallitus ottaa kantaa uuden maakuntakaavan tavoitteisiin.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Maakuntahallitus asettaa neuvottelukunnan kehittämään ja koordinoimaan koulutusta ja ohjausta maakunnassa. Ryhmästä tulee suhteellisen iso, sillä siihen kutsutaan maakunnan tärkeimpien oppilaitosten, elinkeinoelämän ja viranomaisten edustajia.

Neuvottelukunnan yhtenä tehtävänä on käynnistää maakunnallisen koulutusstrategian laadinta ja seurata sen toteutumista. Lisäksi neuvottelukunta seuraa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja harjoittaa alueelliseen koulutukseen liittyvää edunvalvontaa.

Avukseen neuvottelukunta saa sihteeristön ja kaksi jaosta. Elinikäisen ohjauksen jaos koordinoi ja kehittää elinikäiseen ohjaukseen liittyviä palveluja ja välittää viestejä kentältä neuvottelukunnalle, ennakointijaos puolestaan koordinoi ja kehittää lyhyen ja pitkän aikavälin ennakointia Pohjanmaalla.

Kaikki ryhmät ovat määräaikaisia. Ensimmäinen toimikausi loppuu poikkeuksellisesti 31.12.2019 tulevan maakuntauudistuksen takia.

 

Lisätietoja:

 • kehittämissuunnittelija Kimmo Riusala,
  puh. 06 320 6528, sähköposti: kimmo.riusala@obotnia.fi

Pohjanmaalla arvostetaan arjen hyväntekijöitä, mikäli on uskominen Vuoden pohjalaisen -kilpailun äänestystä. Voittajaksi nousi todellisen äänivyöryn saanut Gunilla Luther-Lindqvist Pietarsaaresta. Toisen sijan nappasi voimailija Fredrik Smulter ja kolmannen villieläinhoitaja Markku Harju.

Gunilla Luther-Lindqvist on avustustyöntekijä ja Nada-Nord-yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistys tekee avustustyötä sekä Suomessa että ulkomailla ja järjestää tällä hetkellä ensisijaisesti ruoka-, vaate- ja majoitusapua pakolaisille. Luther-Lindqvist on muun muassa tehnyt useita avustusmatkoja Turkkiin ja kreikkalaiselle Lesbos-saarelle. Hyväntekeväisyysjärjestön seuraava matka suuntautuu Libanoniin, jossa asuu valtavasti syyrialaisia pakolaisia kurjissa oloissa.

Vuoden pohjalainen otti palkintonsa vastaan tänään maakuntavaltuuston kokouksessa Vaasassa.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Olav Jern,
  puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

Maakuntavaltuusto valitsi tänään äänestyksen jälkeen uudeksi Pohjanmaan maakuntajohtajaksi Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan Kaj Suomelan. Koulutukseltaan hän on maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Suomela valittiin virkaan viisivuotiskaudeksi, 1.5.2017–30.4.2022.

Maakuntavaltuusto myönsi eläkkeelle jäävälle Olav Jernille eron maakuntajohtajan virasta 1.5.2017 alkaen.

Kuukauden hanke

Uutispostissa alkaa uusi juttusarja Kuukauden hanke, jossa esitellään erityisen onnistuneita, liiton rahoittamia kehityshankkeita. Ensimmäisenä valokeilaan nostetaan Vaasaanseudun Kehitys Oy:n hanke, jossa kiihdyttämöstä haettiin vauhtia energia-alalle.

 

Energy Innovation & Entrepreneurship Forum

 

Vaasanseudun Kehitys Oy:n yritysneuvoja Marko Koski luotsasi vajaan vuoden ajan hanketta, jonka tavoitteena oli tukea energia-alan startup-yritysten kasvua. Minkälaisia tuloksia on nähtävissä nyt, kun Energy Innovation & Entrepreneurship Forum (EIEF) -hankkeen päättymisestä alkaa olla vuosi?

– EIEF-hankkeen pohjalta tiedämme nyt, mitä energia-alan kiihdyttämön perustaminen vaatii, Koski toteaa. Saimme hankkeessa luotua kiihdyttämölle toimintamallin, jonka perusteella olemme nyt etenemässä käytännön toteutukseen. Oleellista on myös se, että hankkeessa opittiin määrittelemään kiihdyttämön tavoitetaso sellaiseksi, että toiminta on laadukasta myös kansainvälisellä tasolla.

EnergySpin-kiihdyttämö on tarkoitus perustaa vielä tämän vuoden aikana, Koski jatkaa. Sen toiminta sisältyy myös Vaasan seudun ja valtion väliseen kasvusopimukseen vuosiksi 2016–2018.

Hankkeen tavoitteena oli myös luoda Vaasaan uusi energia-alan tapahtuma, joka toisi sijoittajia ja alan startup-yrityksiä yhteen. Tuloksena syntyi EnergySpin-foorumi, joka mahdollisti näiden eri tahojen kohtaamisen ja joka sai jatkoa myös tämän vuoden maaliskuussa osana Vaasa EnergyWeek -tapahtumaviikkoa.

Globaalia ajattelua hankkeessa oli alusta alkaen, joten katse suunnattiin myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

– Hankkeessa luotu toimintamalli mahdollistaa mukaan haluavien startup-yritysten tavoittamisen maailmanlaajuisella tasolla, Koski kertoo. Hän on tyytyväinen siihen, mitä hankkeella saavutettiin.

– EIEF:in ansiosta monet seudun ulkopuoliset yhteistyökumppanit näkevät nyt, miksi tällainen toiminta kannattaa sijoittaa juuri Vaasan alueelle.

 

Lisätietoja:

Hankerahoitusta

 • BIL – Biokaasulla liikenteeseen -nimiselle hankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 52430 euroa) ajaksi 1.6.2016–30.4.2017. Hankkeen tavoitteena on selvittää taloudellisia ja materiaalisia edellytyksiä biokaasun tuotannon laajentamiselle sekä pyrkiä lisäämään biokaasun käyttöä ja tuotantoa Pohjanmaan maakunnassa. Hankkeessa määritellään sopivia sijaintipaikkoja biomädättämöille ja kaasutankkauspaikoille. – Hankkeen päämiehenä on Vaasan yliopisto, ja kohdealueena on Pohjanmaan maakunta.

 

 • MoRo – Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhankkeelle esitetään rahoitusta (varoja Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoitusosuus enintään 113145 euroa) ajaksi 1.4.2016–31.12.2017. Hankkeessa pyritään nostamaan nykyaikaisen robotiikan osaamistasoa oppilaitoksissa luomalla virtuaalinen modernin robotiikan simulointiympäristö ja etäohjelmointiympäristö sekä hankkimalla uuden aikakauden automaatiotarpeita varten suunnitellun robotin. – Hankkeen päämiehenä on Oy Vaasan ammattikorkeakoulu, ja kohdealueena on Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Pohjanmaalla maakunta- ja sote-uudistusta valmistellaan erilaisissa ryhmissä. Uudistuksen viestintää suunnittelee viestintäryhmä, jonka jäsenet edustavat Pohjanmaan liittoa, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksia, Vaasan sairaanhoitopiiriä, Pohjanmaan pelastuslaitosta, Vaasan kaupunkia, Pohjanmaan TE-toimistoa sekä Pietarsaaren kaupunkia. Ajankohtaisen tiedon levittäminen kaikille kohderyhmille on tärkeä osa työtä, ja tästä syystä ryhmä tuleekin kokoamaan viestinnän avainhenkilöistä koostuvan yhteysverkoston Pohjanmaalle.

 

Lisätietoja:

 • viestintäkoordinaattori Mikaela Jussila,
  puh. 044 320 6696, sähköposti: mikaela.jussila@obotnia.fi

Uudistuksesta Pohjanmaan liiton verkkosivuilla:

Uudistuksen valtakunnalliset verkkosivut:

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.