Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Lausunnolle lähetetyn lakiluonnoksen mukaan vaativin erikoisalapäivystys kootaan 12 sairaalaan. Ehdotuksen mukaan Vaasan keskussairaala ei olisi ympärivuorokautisen laajan päivystyksen yksikkö, mikä on herättänyt maakunnassa tyrmistystä. Laajan päivystyksen säilyttämistä puoltavat varsinkin saavutetut hoitotulokset sekä Pohjanmaan kielelliset erityispiirteet.

Keskussairaalan 2 400 työntekijää tekevät tunnustettua ja kansallisesti huipputasoista laatu- ja potilasturvallisuustyötä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporteissa Vaasa on monien sairauksien, kuten sydäninfarktien, aivoinfarktien ja lonkkamurtumien, hoitotuloksissa maan kärkisijoilla. Määrätietoinen potilasturvallisuuden kehittäminen näkyy potilasvahinkoilmoitusten vähäisenä määränä.

Keskussairaalassa on oivallettu verkostoitumisen hyödyt. Yhteistyö Turun yliopiston kanssa tuo Vaasaan lääketieteen, hammaslääketieteen ja sosiaalityön opiskelijoita, jotka suorittavat harjoittelujaksonsa keskussairaalassa ja kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä. Yhdessä kaupungin ja lähikuntien kanssa on rakennettu Pohjanmaan sosiaalipäivystys, jolta saa kiireellistä apua ympäri vuorokauden.

Sairaalan toimintaa kehitetään jatkuvasti tehokkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Kustannussäästöt ovat jo purreet, mutta tasokas hoito ei ole niistä kärsinyt.

 

Kieli osa hoidon laadukkuutta

 

Vaasan keskussairaala on Suomen ainoa kaksikielinen sairaala, jossa on monen erikoisalan päivystys kaikkina vuorokauden aikoina. Päivystysvastuun mahdollinen supistaminen uhkaa ruotsinkielisen väestön oikeutta saada hoitoa omalla äidinkielellään, joten lakiluonnos liikkuu vaarallisilla vesillä. Perustuslakivaliokunta on aiemmin ottanut kantaa alueellisten palveluiden saatavuuteen ruotsin kielellä. Uudistuspäätökset, jotka sivuuttavat kielinäkökulman, ovat yksiselitteisesti perustuslain vastaisia.

Sairaalan henkilöstöllä on paljon kokemusta myös monikulttuurisuudesta, sillä huomattava osa Pohjanmaan väestöstä on ulkomaalaistaustaisia. Harvinaisissa kielissä viestintäapua on saatavissa Pohjanmaan tulkkikeskuksesta.

On syytä muistaa, että päivystyspäätöksellä on vaikutusta myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, viennin edistämiseen sekä työpaikkojen ja resurssien luomiseen. Vaasan kuuluminen laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon on siksi koko Suomen, Pohjanmaan ja lähimaakuntien yhteinen etu.

 

Lisätietoja:

 • muutosjohtaja Varpu Rajaniemi,
  puh. 06 320 6541, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Uuden taideneuvoston yhdeksästä jäsenestä vain kaksi on muualta kuin pääkaupunkiseudulta ja Etelä-Suomesta, vaikka neuvostoa asetettaessa on lain mukaan huolehdittava, että alueelliset näkökohdat otetaan huomioon. Nyt asetetun taideneuvoston alueellista edustavuutta ei siten voi pitää riittävänä.

Taideneuvosto nimitettiin toimikaudelle 1.9.2016–31.8.2019. Puheenjohtajaksi nousi Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen (Helsinki).

 

Lisätietoja:

 • kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki,
  puh. 06 320 6542, sähköposti: tarja.hautamaki@obotnia.fi

Syyskuun 23. päivä on tältä erää viimeinen päivä hakea Pohjanmaan liitolta Euroopan aluekehitysrahaston hankerahoitusta. Hakukierroksessa painotetaan teolliseen internetiin liittyviä hankkeita, mutta rahoitusta voi hakea myös muunlaisiin hankkeisiin. Hankkeiden tulee kuulua toimintalinjaan 2, uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Liitto järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta. Potissa on tällä kertaa noin 1,4 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja:

 • vs. aluekehitysjohtaja Niklas Ulfvens,
  puh. 06 320 6543, sähköposti: niklas.ulfvens@obotnia.fi
 • erikoissuunnittelija Johanna Leppänen,
  puh. 06 320 6553, sähköposti: johanna.leppanen@obotnia.fi

Henkilöstöuutisia

Maakuntahallitus hyväksyi tänään Pohjanmaan liiton ja maakuntajohtaja Kaj Suomelan välisen maakuntajohtajasopimuksen. Sopimuksesta tulee julkinen, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Suomela aloittaa vt. maakuntajohtajana 1. marraskuuta.

Kaavoitusjohtaja Ann Holm nimitettiin maakuntajohtajan ensimmäiseksi sijaiseksi ja vs. aluekehitysjohtaja Niklas Ulfvens maakuntajohtajan toiseksi sijaiseksi ajaksi 1.7.2016–30.6.2017.

Stundarsin museo- ja kulttuurikeskuksessa järjestetään torstaina 25. elokuuta klo 9.15–15 koulutuspäivä, jossa tarkastellaan kulttuuria terveyttä edistävänä tekijänä. Ohjelma virkistää sekä kehoa että mieltä, sillä esitysten ja työpajojen lomassa tehdään opastettu kierros museoalueella. Päivän ohjelma on kaksikielinen.

Koulutuspäivä on suunnattu erityisesti kuntien virikeohjaajille, hoitohenkilökunnalle ja kulttuurivastaaville, mutta se soveltuu hyvin myös tyky-päiväksi. Osallistuminen on muuten ilmaista, mutta lounaansa jokainen maksaa itse.

Ilmoittaudu maanantaihin 15. elokuuta mennessä osoitteeseen esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi.

Koulutuspäivän järjestäjänä toimii Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liittojen yhteishanke Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja. Se sai hiljattain opetus- ja kulttuuriministeriöltä 70 000 euroa toimintansa jatkamiseksi.

 

Lisätietoja:

 • projektipäällikkö Esa Vienamo,
  puh. 0400 883 317, sähköposti: esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

 

 • 15.8.2016 klo 18
  Maakuntahallituksen iltakoulu.
 • 25.8.2016 klo 9.15–15, Sulva (Stundars)
  Taide, kulttuuri ja hyvinvointi –koulutuspäivä.
 • 5.9.2016 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakuntahallitus kokoontuu.
 • 7.9.2016 klo 13–17, Vaasa (Vaasan kaupungintalo)
  Kulttuurinen näkökulma paikallisuuteen -seminaari.
 • 7.9.2016 klo 16, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Kulttuurilautakunta kokoontuu.
 • 13.9.2016
  Hankeviestintäkoulutus.
 • 14.9.2016 klo 9, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokoontuu.
 • 22.9.2016 klo 14, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Tarkastuslautakunta kokoontuu.
 • 30.9.2016 klo 18
  Tapaaminen liiton jäsenkuntien kanssa.
 • 10.10.2016 klo 10, Vaasa (Pohjanmaan liitto)
  Maakuntahallitus kokoontuu.
 • 24.10.2016 klo 10
  Maakuntavaltuusto kokoontuu.

Vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Tähän virkkeeseen kiteytyvät Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitteet, jotka maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan tänään.

Jos virke kuulostaa tutulta, se johtuu luultavasti siitä, että se löytyy myös Pohjanmaan maakuntastrategiasta 2014–2017. Maakuntakaava ja maakuntastrategia ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, sillä kaavan tulee luoda maankäytölliset edellytykset strategian toteuttamiselle. Sen vuoksi on loogista, että kaavan tavoitteet ovat yhdenmukaiset strategian tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaavan tavoitteet on pilkottu osatavoitteiksi, jotka kuvaavat tarkemmin, mitä kilpailukykyinen alue, hyvinvoiva väestö ja hyvä elinympäristö tarkoittavat. Tavoitteiden sisällöt on täsmennetty yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kilpailukykyinen alue on helposti saavutettava, ja toimiva infrastruktuuri on integroitu osa maankäyttöä. Aluerakenne edistää elinkeinoelämää sekä taajamissa että maaseudulla. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta kattaa maakunnan oman energiatarpeen. Kilpailukyky kumpuaa myös alueen kansainvälisyydestä ja vahvasta identiteetistä.

Hyvinvoiva väestö yhdistetään tasapuolisuuteen. Kaikkia asukkaita kohdellaan yhdenvertaisesti, ja alueella on asumismuotoja, palveluja ja työmahdollisuuksia kaikille. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö tarjoaa monipuoliset harrastus- ja virkistysmahdollisuudet.

Hyvä elinympäristö tarkoittaa kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää aluetta, jossa kaupungit, taajamat ja maaseutu ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö on turvattu, ja ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastovaikutusten hillitsemiseen ovat kauaskantoisia.

Tavoitteita voidaan vielä tarkentaa kaavatyön aikana.

 

Tavoitteista luonnokseen

 

Liitto ryhtyy seuraavaksi valmistelemaan kaavaluonnosta. Mikäli työ sujuu suunnitellusti, pitäisi luonnoksen valmistua reilun vuoden kuluttua syksyllä 2017. Tällöin nähtäville saadaan kartta, kaavaselostus ja vaikutusten arviointi.

Tavoitteena on saada uusi maakuntakaava hyväksyttyä maakuntavaltuustossa vuoden 2018 lopussa. Kun kaava astuu voimaan, korvaa se Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 vaihemaakuntakaavoineen.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi
Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.