Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Maakunnan väestön hyvinvoinnin edistämiselle saatiin tänään selvät suuntaviitat, kun Pohjanmaan liiton maakuntahallitus hyväksyi ensimmäisen Pohjanmaan hyvinvointistrategian. Asiakirjan painoarvo on varsin suuri, sillä se on laadittu vuodet 2014–2017 kattavan maakuntaohjelman jatkeeksi.

Aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi on vakuuttunut strategian tarpeellisuudesta.

– Pohjalaisten hyvinvoinnin edistäminen on toki näkyvästi esillä myös maakuntastrategiassa, jossa alueen kehittämisen yhdeksi painopistealueeksi on nostettu hyvinvoiva väestö. Hyvinvointistrategian ansiosta pystymme kuitenkin ponnistelemaan entistä määrätietoisemmin kohti maakuntastrategiassa asetettuja tavoitteita.

Pohjanmaa on yhä edelleen usean eri tutkimuksen mukaan hyvinvoinnin kärkimaakuntia, mutta hyvinvointierot lisääntyvät meilläkin. Yksi huolenaihe on kasvava työttömyys, joka lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja kasvattaa tuloeroja. Samalla työn ja perheen yhteensovittamisesta on tullut yhä vaativampaa, ja melko moni kantaa huolta työssä jaksamisesta. Hyvinvointia nakertavat myös päihdeongelmat, sairastelu ja yksinäisyys.

Koska varhainen puuttuminen ehkäisee ongelmien syvenemistä, esitetään strategiassa lukuisia toimia hyvinvointierojen kaventamiseksi. Toimenpiteillä luodaan pohjaa maakunnan yhteiselle hyvinvointityölle nyt ja tulevaisuudessa.

Strategiaan on nostettu esille tasapuolisesti hyvinvoinnin edistämistoimia, joka koskevat lapsia, nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä. Samalla korostetaan sitä, että kaikenikäiset ja kaikki ihmiset ovat voimavara Pohjanmaan maakunnalle.

Toimet ovat monipuolisia. Osa koskee lähinnä viranomaisia, esimerkiksi toimintatapojen luominen tai selvitysten tekeminen, osa taas tulee lähemmäs tavallisen kansalaisen arkea. Yksi näkyvimmistä toimenpiteistä on mielenterveysalan kriisikeskuksen perustaminen Pohjanmaalle. Kriisikeskuksen odotetaan avaavan tänä vuonna, ja sinne saa mennä ilman lähetettä keskustelemaan alan ammattilaisten tai koulutettujen vapaaehtoisten kanssa.

Vastuun strategian toimeenpanosta kantavat julkinen ja yksityinen sektori yhdessä järjestöjen kanssa. Hyvinvoinnin kohentaminen on niin moniulotteinen työmaa, että kellään ei ole asiantuntemusta tai voimavaroja hoitaa kaikkea yksin, huomauttaa Varpu Rajaniemi.

– Yhteistyö antaa meille leveämmät hartiat ja paremmat mahdollisuudet onnistua, hän toteaa. Strategian kantavana ajatuksena on nimenomaan toimijoiden verkostoituminen ja vuoropuhelu. Yhtä tärkeää on innostaa asukkaita mukaan työhön, sillä yksilön hyvinvointi lisää myös yhteisön hyvinvointia.

 

Lisätietoja:

  • aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi,
    puh. 06 320 6541, sähköposti: varpu.rajaniemi@obotnia.fi

Kaavavalitus nurin

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistamispäätöksestä tehdyn valituksen. Pohjanmaan liitto valitti vahvistamatta jätetyistä Pedersören Edsevön ja Närpiön Högback-Nixbackin vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnöistä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ympäristöministeriön vahvistamatta jättämispäätöstä ei ole syytä muuttaa. Molemmat esitetyt kauppapaikat kaatuivat puutteellisiin joukkoliikenneyhteyksiin.

Oikeuden ratkaisu tarkoittaa, että Närpiön ja Pedersören keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle voi sijoittaa vain pienehköjä kaupan yksiköitä.

 

Lisätietoja:

  • maakuntajohtaja Olav Jern,
    puh. 06 320 6527, sähköposti: olav.jern@obotnia.fi

 

Kolmen pohjalaismaakunnan yhteishanke Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja on pyörähtänyt käyntiin. Sen tehtävänä on luoda Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle uusia hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluja sekä kehittää kuntiin poikkihallinnollista yhteistyötä ja palvelutuotantoa tukevia toimintamalleja.

Hanke näkyy ensi alkuun vahvimmin pilottikunnissa, joita otetaan mukaan kymmenkunta. Pilottihankkeiden tavoitteena on saattaa yhteen kulttuuritoimi sekä sosiaali- ja terveydenhuolto molempia hyödyttävään yhteistyöhön ja käynnistää kunnissa uusia palveluja. Kunnat saavat tähän sekä taloudellista tukea että asiantuntija-apua. Kuntapilotit alkanevat huhtikuussa ja päättyvät marraskuussa. Onnistuneiden kokeilujen toivotaan juurtuvan osaksi palveluvalikoimaa ja leviävän muihinkin alueen kuntiin.

Tässä hankkeessa kulttuuri voi tarkoittaa vaikkapa mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen, osallistumiseen tai yhdessä olemiseen. Parhaat tulokset saavutetaan usein lähestymällä ryhmiä, jotka muutoin jäävät kulttuuripalvelujen ulottumattomiin. Tällaisia ryhmiä ovat vanhukset, vajaakuntoiset tai syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt.

Hanketta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, alueen maakuntien liitot sekä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymä.

 

Lisätietoja:

Henkilöstöuutisia

Kaavoitusinsinööri Anna-Karin Pensar on irtisanoutunut siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Hän jatkaa liiton leivissä maaliskuun loppuun saakka.

Suunnittelija Marita Riihimäki siirtyy osa-aikaeläkkeelle 1.6.2015, minkä jälkeen hän on töissä kolme päivää viikossa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Milja Homan on valittu Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston harjoittelijaksi ajaksi 20.4.2015–8.5.2016.

Hallintotieteiden maisteri Maria Oksa jatkaa Eurooppa-toimiston EU-asiantuntijana heinäkuun loppuun saakka.

Euroopan komissio on julkaissut englanninkielisen EU-rahoitusoppaan aloittelijoille. Se auttaa pääsemään alkuun, jos olet ensimmäistä kertaa asialla: opas sisältää perustiedot rahoituksen hakemisesta ohjelmakaudella 2014–2020 ja ohjaa eteenpäin lisätietoon.

Opas on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, kansalaisjärjestöille, nuorille, tutkijoille, maanviljelijöille ja julkisen sektorin toimijoille, mutta tarjoaa hyödyllistä tietoa myös muille hakijoille.

 

Lisätietoja:

 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on asetettu työryhmä valmistelemaan kirjastolain uudistamista. Pohjanmaa on hyvin edustettuna työryhmässä, sillä siinä on kaksi jäsentä täältäpäin: tiedekirjasto Tritonian informaatikko Christian Nelson ja Pietarsaaren kaupunginkirjaston johtaja Leif Storbjörk.

Kirjastolain uudistamisella edistetään asukkaiden osallisuutta ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista verkottuneessa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvataan tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus. Uudistuksen lähtökohtana on, että kirjastopalvelut säilyvät maksuttomina.

Työryhmän toimikausi päättyy 29.2.2016.

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää infotilaisuuden ohjelmakauden 2014–2020 maaseutuohjelmasta torstaina 23. huhtikuuta Vaasassa. Tiiviiseen aamupäivään on pakattu tietoa muun muassa maaseutuohjelman hankerahoituksesta, Leader-rahoituksesta, maksatuksista ja viestinnästä.

Infotilaisuus pidetään Palosaaren virastotalossa (Wolffintie 35) klo 9–12.30, minkä jälkeen osallistujilla on mahdollisuus lounastaa (omalla kustannuksella) ravintola Wolffilassa.

Ilmoittautuminen päättyy torstaina 16. huhtikuuta.

Lisätietoja:

  • ylitarkastaja Petri Svanbäck (Pohjanmaan ELY-keskus),
    puh. 050 312 8653, sähköposti: petri.svanback@ely-keskus.fi
Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.