Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Kaavoitus’ Category

Pohjanmaa on saamassa uuden maakuntakaavan. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti tänään, että maakuntakaavan 2040 luonnos asetetaan nähtäville liiton virastossa ja verkkosivuilla sekä maakunnan kaikissa kunnissa. Kaavan nähtävilläolo alkaa 5. helmikuuta ja päättyy 9. maaliskuuta.

Kaikilla kiinnostuneilla on tuolloin mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä kaavaluonnoksesta, ja kunnilta ja muilta viranomaisilta pyydetään lausunnot. Lisäksi kaavaa voi ensimmäistä kertaa kommentoida interaktiivisessa karttapalvelussa. Sen kautta tuleva palaute otetaan kaavaprosessissa huomioon, mutta lausunnot ja mielipiteet tulee edelleen toimittaa liittoon postitse tai sähköpostitse.

Liiton kaavoittajat kiertelevät helmikuussa esittelemässä kaavaluonnosta maakunnassa. Päättäjille ja virkamiehille tarkoitetut tilaisuudet pidetään 12. helmikuuta Suupohjan rannikkoseudulla, 13. helmikuuta Pietarsaaren seudulla ja 15. helmikuuta Vaasanseudulla. Kaikille kiinnostuneille tarkoitetut maakuntakaavafoorumit järjestetään 12. helmikuuta klo 18–20 Mitt i stan -talossa Närpiössä, 13. helmikuuta klo 18–20 Pietarsaaren ABC-huoltoasemalla ja 14. helmikuuta klo 18–20 Vaasan kaupunginkirjastossa (Draama-sali).

Lausuntokierroksen jälkeen liitto ryhtyy valmistelemaan kaavaehdotusta. Se on tarkoitus asettaa nähtäväksi ja lähettää lausuntokierrokselle ensi vuoden alussa. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi kaava menee aikaisintaan vuoden 2019 lopussa.

Tavoitteena on kilpailukykyinen alue

 

Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Kaavassa tavoitteet konkretisoidaan alueiden käytön periaatteiksi sekä muun muassa palveluja, liikennettä, luonnonsuojelua, virkistystä, elinkeinoja ja energiahuoltoa koskeviksi aluevarauksiksi.

Kaavaratkaisu perustuu lukuisiin selvityksiin ja laajaan yhteistyöhön asukkaiden, sidosryhmien, kuntien ja muiden viranomaisten kanssa.

Suurin osa kaavamerkinnöistä on uusia, mutta osa on siirretty nykyisestä maakuntakaavasta ja vaihemaakuntakaavoista. Osa uusista virkistysalueista perustuu verkkokyselyyn, jossa asukkaat saivat merkitä suosimiaan paikkoja kartalle. Moderni rakennusperintö ja karjankasvatusalueet käsitellään kaavaehdotuksessa.

Maakuntakaavassa esitetään vain sellaisia merkintöjä ja aluevarauksia, joilla on maankäytön kannalta vähintäänkin seudullista merkitystä. Kuntatason paikalliset asiat käsitellään puolestaan yleis- ja asemakaavoissa. Kunnille maakuntakaava on tärkeä työväline, sillä se on ohjeena niiden kaavoitukselle.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

 

Mainokset

Read Full Post »

Maakuntavaltuuston marraskuisesta päätöksestä jättää Siipyyn merituulivoimala-alue pois tekeillä olevasta Pohjanmaan maakuntakaavasta 2040 on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakijoina ovat Suomen Merituuli Oy ja EPV Energia Oy. Niiden mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia ei ole noudatettu ja päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Siipyyn alue on osoitettu nykyisessä maakuntakaavassa alueen erityisominaisuuksia kuvaavalla merkinnällä tuuli­voima­­loiden alueeksi. Merkintä oli tarkoitus siirtää uuteen kaavaan, mutta maakuntavaltuusto halusi toisin.

Asian käsittely hallinto-oikeudessa vienee noin vuoden. Pohjanmaan liiton on annettava hallinto-oikeudelle lausuntonsa valituksen johdosta helmikuun 8. päivään mennessä.

Uuden maakuntakaavan valmistelu jatkuu keskeytyksittä valituksesta huolimatta.

 

Lisätietoja:

 • maakuntajohtaja Kaj Suomela,
  puh. 050 312 8650, sähköposti: kaj.suomela@obotnia.fi

Read Full Post »

Liiton jäsenkuntien edustajat, luottamushenkilöt ja väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuvat keskiviikkona Vaasassa iltakouluun puimaan maakuntauudistusta ja sote-uudistusta. Matkan varrella on nähty monenlaista vääntöä, ja nyt on hyvä hetki selvittää, millaista uutta maakuntaa olemme rakentamassa. Tilaisuuteen odotetaan viitisenkymmentä osallistujaa.

Tämän jälkeen seuraava iltakoulu järjestetään maanantaina 27. marraskuuta maakuntahallitukselle, maakuntavaltuuston puheenjohtajistolle ja liiton lautakuntien puheenjohtajille. Tuolloin tarkoituksena on keskustella uudesta maakuntakaavasta, joka on työn alla. Kaava antaa suuntaviivat alueiden käytölle vuoteen 2040. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuodenvaihteen jälkeen ja kaavaehdotus syksyllä 2018.

 

Lisätietoja:

 • maakuntasihteeri Margot From,
  puh. 044 320 6669, sähköposti: margot.from@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Maakuntahallitukselle, maakuntavaltuustolle ja liiton jäsenkunnille järjestetään keskiviikkona 22. marraskuuta iltakoulu, jossa käsitellään käänteentekevää maakuntauudistusta ja sote-uudistusta. Kutsu ja lisätiedot tulevat myöhemmin.

Seuraavan viikon maanantaina eli 27. marraskuuta maakuntahallitus, maakuntavaltuuston puheenjohtajisto ja liiton lautakuntien puheenjohtajat kokoontuvat iltakouluun, jossa syvennytään kaavoitukseen. Tarkoituksena on keskustella uudesta maakuntakaavasta, joka on työn alla. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuodenvaihteessa ja kaavaehdotus syksyllä 2018.

 

Lisätietoja:

 • maakuntasihteeri Margot From,
  puh. 044 320 6669, sähköposti: margot.from@obotnia.fi

Read Full Post »

Pohjanmaan liitto ja Kristiinankaupunki ovat eri mieltä Pohjanmaan maakuntakaavaan 2030 merkitystä Siipyyn merituulivoima-alueesta. Liiton virkamiehet haluavat ottaa alueen mukaan uuteen maakuntakaavaan 2040, kun taas Kristiinankaupunki haluaa sen pois kaavasta.

Maakuntavaltuusto käsitteli asiaa koskevan aloitteen huhtikuussa ja päätti tuolloin, että merituulivoima-alueen merkintää ei poisteta maakuntakaavasta. Välittömästi päätöksen jälkeen valtuustolle jätettiin toinen, lähes samansisältöinen aloite. Vastauksena siihen maakuntahallitus päätti tänään esittää valtuustolle, että Siipyyn merituulivoima-alue osoitetaan myös Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040.

Maakuntahallituksen mielestä olisi epätarkoituksenmukaista jättää merituulivoimapuisto osoittamatta maakuntakaavassa. Merkintä ei ole millään tavalla velvoittava, vaan Kristiinankaupunki päättää itse, toteutetaanko tuulivoima-alue vai ei. Kaupunki voi myös päättää alueen muusta käyttötarkoituksesta.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti tänään, että uuden maakuntakaavan valmisteluaikataulua pidennetään muutamalla kuukaudella. Tämä johtaa siihen, että kaavaa ei ehditä viedä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ensi vuoden lopussa, vaan sen käsittely siirtyy uuden maakunnan valtuuston käsiin.

– Alkuperäinen aikataulu osoittautui liian kireäksi. Lisäaika on tarpeen, jotta saamme myös vaikutusten arvioinnin tehtyä, toteaa kaavoitusjohtaja Ann Holm. Vaikutusten arviointi on niin olennainen osa kaavaa, että molempien asiakirjojen tulee olla käytettävissä silloin kun kaavaluonnos asetetaan nähtäville.

Uuden aikataulun mukaan tavoitteena on, että kaavaluonnos tulee nähtäville tänä syksynä ja kaavaehdotus myöhäissyksyllä 2018.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Tähän virkkeeseen kiteytyvät Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitteet, jotka maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan tänään.

Jos virke kuulostaa tutulta, se johtuu luultavasti siitä, että se löytyy myös Pohjanmaan maakuntastrategiasta 2014–2017. Maakuntakaava ja maakuntastrategia ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, sillä kaavan tulee luoda maankäytölliset edellytykset strategian toteuttamiselle. Sen vuoksi on loogista, että kaavan tavoitteet ovat yhdenmukaiset strategian tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaavan tavoitteet on pilkottu osatavoitteiksi, jotka kuvaavat tarkemmin, mitä kilpailukykyinen alue, hyvinvoiva väestö ja hyvä elinympäristö tarkoittavat. Tavoitteiden sisällöt on täsmennetty yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kilpailukykyinen alue on helposti saavutettava, ja toimiva infrastruktuuri on integroitu osa maankäyttöä. Aluerakenne edistää elinkeinoelämää sekä taajamissa että maaseudulla. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta kattaa maakunnan oman energiatarpeen. Kilpailukyky kumpuaa myös alueen kansainvälisyydestä ja vahvasta identiteetistä.

Hyvinvoiva väestö yhdistetään tasapuolisuuteen. Kaikkia asukkaita kohdellaan yhdenvertaisesti, ja alueella on asumismuotoja, palveluja ja työmahdollisuuksia kaikille. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö tarjoaa monipuoliset harrastus- ja virkistysmahdollisuudet.

Hyvä elinympäristö tarkoittaa kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää aluetta, jossa kaupungit, taajamat ja maaseutu ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö on turvattu, ja ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastovaikutusten hillitsemiseen ovat kauaskantoisia.

Tavoitteita voidaan vielä tarkentaa kaavatyön aikana.

 

Tavoitteista luonnokseen

 

Liitto ryhtyy seuraavaksi valmistelemaan kaavaluonnosta. Mikäli työ sujuu suunnitellusti, pitäisi luonnoksen valmistua reilun vuoden kuluttua syksyllä 2017. Tällöin nähtäville saadaan kartta, kaavaselostus ja vaikutusten arviointi.

Tavoitteena on saada uusi maakuntakaava hyväksyttyä maakuntavaltuustossa vuoden 2018 lopussa. Kun kaava astuu voimaan, korvaa se Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 vaihemaakuntakaavoineen.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Older Posts »