Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Kaavoitus’ Category

Liiton jäsenkuntien edustajat, luottamushenkilöt ja väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuvat keskiviikkona Vaasassa iltakouluun puimaan maakuntauudistusta ja sote-uudistusta. Matkan varrella on nähty monenlaista vääntöä, ja nyt on hyvä hetki selvittää, millaista uutta maakuntaa olemme rakentamassa. Tilaisuuteen odotetaan viitisenkymmentä osallistujaa.

Tämän jälkeen seuraava iltakoulu järjestetään maanantaina 27. marraskuuta maakuntahallitukselle, maakuntavaltuuston puheenjohtajistolle ja liiton lautakuntien puheenjohtajille. Tuolloin tarkoituksena on keskustella uudesta maakuntakaavasta, joka on työn alla. Kaava antaa suuntaviivat alueiden käytölle vuoteen 2040. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuodenvaihteen jälkeen ja kaavaehdotus syksyllä 2018.

 

Lisätietoja:

 • maakuntasihteeri Margot From,
  puh. 044 320 6669, sähköposti: margot.from@obotnia.fi

 

Mainokset

Read Full Post »

Maakuntahallitukselle, maakuntavaltuustolle ja liiton jäsenkunnille järjestetään keskiviikkona 22. marraskuuta iltakoulu, jossa käsitellään käänteentekevää maakuntauudistusta ja sote-uudistusta. Kutsu ja lisätiedot tulevat myöhemmin.

Seuraavan viikon maanantaina eli 27. marraskuuta maakuntahallitus, maakuntavaltuuston puheenjohtajisto ja liiton lautakuntien puheenjohtajat kokoontuvat iltakouluun, jossa syvennytään kaavoitukseen. Tarkoituksena on keskustella uudesta maakuntakaavasta, joka on työn alla. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, kaavaluonnos asetetaan nähtäville vuodenvaihteessa ja kaavaehdotus syksyllä 2018.

 

Lisätietoja:

 • maakuntasihteeri Margot From,
  puh. 044 320 6669, sähköposti: margot.from@obotnia.fi

Read Full Post »

Pohjanmaan liitto ja Kristiinankaupunki ovat eri mieltä Pohjanmaan maakuntakaavaan 2030 merkitystä Siipyyn merituulivoima-alueesta. Liiton virkamiehet haluavat ottaa alueen mukaan uuteen maakuntakaavaan 2040, kun taas Kristiinankaupunki haluaa sen pois kaavasta.

Maakuntavaltuusto käsitteli asiaa koskevan aloitteen huhtikuussa ja päätti tuolloin, että merituulivoima-alueen merkintää ei poisteta maakuntakaavasta. Välittömästi päätöksen jälkeen valtuustolle jätettiin toinen, lähes samansisältöinen aloite. Vastauksena siihen maakuntahallitus päätti tänään esittää valtuustolle, että Siipyyn merituulivoima-alue osoitetaan myös Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040.

Maakuntahallituksen mielestä olisi epätarkoituksenmukaista jättää merituulivoimapuisto osoittamatta maakuntakaavassa. Merkintä ei ole millään tavalla velvoittava, vaan Kristiinankaupunki päättää itse, toteutetaanko tuulivoima-alue vai ei. Kaupunki voi myös päättää alueen muusta käyttötarkoituksesta.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti tänään, että uuden maakuntakaavan valmisteluaikataulua pidennetään muutamalla kuukaudella. Tämä johtaa siihen, että kaavaa ei ehditä viedä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ensi vuoden lopussa, vaan sen käsittely siirtyy uuden maakunnan valtuuston käsiin.

– Alkuperäinen aikataulu osoittautui liian kireäksi. Lisäaika on tarpeen, jotta saamme myös vaikutusten arvioinnin tehtyä, toteaa kaavoitusjohtaja Ann Holm. Vaikutusten arviointi on niin olennainen osa kaavaa, että molempien asiakirjojen tulee olla käytettävissä silloin kun kaavaluonnos asetetaan nähtäville.

Uuden aikataulun mukaan tavoitteena on, että kaavaluonnos tulee nähtäville tänä syksynä ja kaavaehdotus myöhäissyksyllä 2018.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

 

Read Full Post »

Vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Tähän virkkeeseen kiteytyvät Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 tavoitteet, jotka maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan tänään.

Jos virke kuulostaa tutulta, se johtuu luultavasti siitä, että se löytyy myös Pohjanmaan maakuntastrategiasta 2014–2017. Maakuntakaava ja maakuntastrategia ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, sillä kaavan tulee luoda maankäytölliset edellytykset strategian toteuttamiselle. Sen vuoksi on loogista, että kaavan tavoitteet ovat yhdenmukaiset strategian tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaavan tavoitteet on pilkottu osatavoitteiksi, jotka kuvaavat tarkemmin, mitä kilpailukykyinen alue, hyvinvoiva väestö ja hyvä elinympäristö tarkoittavat. Tavoitteiden sisällöt on täsmennetty yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kilpailukykyinen alue on helposti saavutettava, ja toimiva infrastruktuuri on integroitu osa maankäyttöä. Aluerakenne edistää elinkeinoelämää sekä taajamissa että maaseudulla. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta kattaa maakunnan oman energiatarpeen. Kilpailukyky kumpuaa myös alueen kansainvälisyydestä ja vahvasta identiteetistä.

Hyvinvoiva väestö yhdistetään tasapuolisuuteen. Kaikkia asukkaita kohdellaan yhdenvertaisesti, ja alueella on asumismuotoja, palveluja ja työmahdollisuuksia kaikille. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö tarjoaa monipuoliset harrastus- ja virkistysmahdollisuudet.

Hyvä elinympäristö tarkoittaa kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää aluetta, jossa kaupungit, taajamat ja maaseutu ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö on turvattu, ja ratkaisut ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastovaikutusten hillitsemiseen ovat kauaskantoisia.

Tavoitteita voidaan vielä tarkentaa kaavatyön aikana.

 

Tavoitteista luonnokseen

 

Liitto ryhtyy seuraavaksi valmistelemaan kaavaluonnosta. Mikäli työ sujuu suunnitellusti, pitäisi luonnoksen valmistua reilun vuoden kuluttua syksyllä 2017. Tällöin nähtäville saadaan kartta, kaavaselostus ja vaikutusten arviointi.

Tavoitteena on saada uusi maakuntakaava hyväksyttyä maakuntavaltuustossa vuoden 2018 lopussa. Kun kaava astuu voimaan, korvaa se Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 vaihemaakuntakaavoineen.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saanut lausunnonantajilta pääosin myönteistä palautetta. Suunnitelmaa pidetään hyvin tehtynä ja havainnollisena. Lausunnoissa käsitellään paljon myös tulevaa työtä: mitkä asiat ja ketkä osalliset pitäisi ottaa huomioon ja mitkä selvitykset tulisi laatia.

Kaavoitusjohtaja Ann Holm iloitsee siitä, että suunnitelma on luettu tarkkaan. Se osoittaa, että maakuntakaavan sisältö ja maakunnan kehittäminen kiinnostavat. Palaute antaa kaavoittajille olennaista tietoa kaava-alueesta ja osallisten arvostuksen kohteista. Sen vuoksi kaikki näkemykset ovat tärkeitä, vaikka kaikkia toiveita ei pystytäkään täyttämään.

Lausunnonantajat ovat ehdottaneet esimerkiksi muita selvityksiä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa lueteltujen lisäksi. Enin osa ehdotuksista jää odottamaan myöhempiä aikoja, sillä Pohjanmaan liiton voimavarat ovat rajalliset. Joihinkin aihealueisiin, kuten merialuesuunnitteluun ja suoalueiden käyttöön, voidaan mahdollisesti tarttua silloin kun uutta maakuntakaavaa ryhdytään aikanaan päivittämään.

Liitto aikoo tulevaisuudessa tihentää päivitysväliä siten, että kaava tarkistetaan nelivuotiskausittain. Kaikkia osa-alueita ei käsitellä joka kerta, vaan kaava päivitetään siltä osin kuin maakuntastrategia edellyttää ja kaava on toteutunut tai vanhentunut. Tällaisen rullaavan kaavoituksen etuna on se, että yhteiskunnallisiin muutoksiin pystytään reagoimaan nykyistä nopeammin.

 

Tiukasti aikataulutettu työ

 

Kaavoituksen aikataulu on herättänyt kysymyksiä. Miten maakuntakaavan käy muutaman vuoden kuluttua häämöttävässä, mittavassa aluehallintouudistuksessa?

Ann Holm ei odota suuria mullistuksia, sillä maakunnat vastaavat jatkossakin alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta. Uuden maakuntakaavan laadinta on kuitenkin kaiken varalta aikataulutettu niin, että työ saadaan valmiiksi uudistuksen kynnyksellä. Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville syksyllä 2017 ja kaavaehdotus syksyllä 2018. Mikäli ehdotuksesta saatu palaute ei anna aihetta suurempiin muutoksiin, voidaan kaava viedä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi saman vuoden lopussa tai vuoden 2019 alussa.

Kaikki maakuntakaavaa koskevat keskeiset päätökset tehdään maakuntahallituksessa tai maakuntavaltuustossa. Maakuntahallitus hyväksyi tänään vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Lisää kaavoitusasiaa tulee käsittelyyn jo vajaan kuukauden kuluttua, kun maakuntahallitus ottaa kantaa uuden maakuntakaavan tavoitteisiin.

 

Lisätietoja:

 • kaavoitusjohtaja Ann Holm,
  puh. 06 320 6540, sähköposti: ann.holm@obotnia.fi

Read Full Post »

Pohjanmaan liitto suhtautuu varsin kriittisesti ympäristöministeriön ehdotukseen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Päivitysinventoinnin tuloksena maisema-alueiden valikoimasta on putoamassa muutamia kohteita ja monien vanhojen kohteiden rajauksia esitetään muutettaviksi.

Liitto ei esimerkiksi hyväksy ehdotusta Merenkurkun saaristomaisemiksi ja Björköbyn saariston kulttuurimaisemaksi. Molempien kohteiden rajaukseen sisällytetyt laajat vesialueet, saaret ja luodot kuuluvat jo suurimmalta osin Natura 2000 -alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja maailmanperintöalueeseen, vaikka ehdotuksissa on nimenomaan pyritty välttämään päällekkäisyyksiä.

Liitto katsoo, että Harrströminjokilaakson kulttuurimaisemaa ja Laihianjoen kulttuurimaisemaa ei pidä merkitä valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi, koska asianomaiset kunnat ovat sitä vastustaneet. Sitä vastoin Harrströmin kylä säilyy valtakunnallisesti arvokkaana.

Härkmeren kulttuurimaiseman rajauksen liitto pitäisi ennallaan, koska nykyinen rajaus ilmentää parhaiten alueen kulttuuriarvoja. Ympäristöministeriö esittää alueen laajentamista.

Liiton mielestä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon kuuluisivat myös Orisbergin kulttuurimaisema ja Vanha Vaasa. Ministeriön ehdotuksessa Vanha Vaasa menettäisi asemansa valtakunnallisesti merkittävänä maisemanähtävyytenä.

 

Lisätietoja:

 • ympäristöasiantuntija Christine Bonn,
  puh. 06 320 6535, sähköposti: christine.bonn@obotnia.fi

Read Full Post »

Older Posts »